Zprávy

Článek pro Nedělní listy

Categories: Napsali o nás

„Světlem pro mé nohy je Tvé Slovo“. Tento známý verš z Žalmu 119,105 je hlavním mottem naší misijní organizace.

Biblická jednota

Biblická jednota, která již několik roků nese oficiální název Scripture Union Česká republika, je součástí velké mezinárodní a mezidenominační organizace Scripture Union. Ta vznikla v Anglii již v roce 1868 a u nás byla založena v roce 1992. Dnes působíme ve 133 zemích světa a je naším posláním seznamovat děti, mládež a rodiny s Boží Dobrou zprávou a povzbuzovat lidi všech věkových skupin ke každodennímu setkávání s Bohem prostřednictvím Bible a modlitby tak, aby došli k osobní víře v našeho Pána Ježíše Krista, rostli do křesťanské dospělosti a stali se užitečnými pro církev i celou společnost.

Své poslání naplňujeme tak, že organizujeme evangelizační a společensky prospěšné aktivity: letní a lyžařské tábory s výukou angličtiny, kluby pro děti a mládež, školení vedoucích pracovníků, činnosti na školách – výuka angličtiny, křesťanská výchova, etika, ruční práce, sport a další volnočasové aktivity. Často spolupracujeme s konkrétními křesťanskými sbory, čímž se vzájemně podporujeme v misijní práci. Vydáváme literaturu pro práci s dětmi a mládeží a příručku pro každodenní čtení Bible (Mana pro tento den). Spolupracujeme při pořádání soutěží ve znalostech Bible – Mistrovství České republiky a Mistrovství Evropy ve znalostech Bible a Stezka písmáků (obdobná soutěž pro děti a mládež).

Naše další projekty:

Projekt školení vedoucích pracovníků

Veškeré naše aktivity (zejména tábory, kluby pro děti a srazy mladších vedoucích) jsou zaměřeny na předávání zkušeností dobrovolníkům, kteří se do naší služby zapojí. Z toho důvodu máme například před letními tábory přípravný tábor pro vedoucí (tzv. Přípravka). Tento tábor je určen mladým vedoucím, kteří zde získávají nové zkušenosti i rady pro vedení táborů. Připravují se k vedení her, workshopů, sportů, učí se vést programy, biblické a modlitební skupinky i jak citlivě říct svědectví. Získávají nové poznatky, zkušenosti a učí se navzájem spolupracovat. Mladí vedoucí jsou zde vedeni k zodpovědnosti vůči dětem i vůči Bohu a jsou povzbuzování ke každodennímu ztišení a  k budování přátelských a pevných vztahů s  dětmi i mezi sebou. Připravujeme tak mladé vedoucí nejen pro nadcházející tábory, ale také pro jejich další službu a osobní život s Kristem a to po stránce znalostní, fyzické, psychické i duchovní.

Srazy mladších vedoucích zase navazují na letní tábory, zejména na „Přípravku“. Je to místo, kde máme možnost se s vedoucími opět setkat a povzbudit je v jejich misijní činnosti. Mladší vedoucí zde získávají informace a zkušenosti pro vedení táborů a dalších aktivit, které pořádáme my, jejich sbory nebo jiné misijní organizace. Samozřejmou součástí je nejen biblické studium, ale také vtipné a nápadité hry a mnoho legrace.

Holiday Bible Club (Prázdninový biblický klub v UK)

Od roku 2006 jsme jezdili vždy dvakrát ročně do Cardiffu (UK), abychom podpořili místní sbor Thornhill Church Centre při pořádání evangelizačních prázdninových biblických klubů s tím, že naši mladí vedoucí poznají novou formu práce s dětmi, než jakou znají z ČR. Od roku 2014 jsme nově navázali spolupráci se sborem Hosanna Church ve městě Worthing, UK (jeden ze skupiny čtyř anglikánských sborů v Broadwater Parish). Taktéž dvakrát ročně se zde s týmy vedoucích z ČR zapojujeme do práce mezi dětmi v místní škole Broadwater C. of E. First and Middle School. Úkolem českého týmu je pomoci s programem, organizací a zároveň načerpat nové zkušenosti pro službu v naší zemi. V průběhu let se s námi do této činnosti zapojilo přes 200 mladých dobrovolníků. Dnes můžeme získané zkušenosti uplatňovat při spolupráci se sbory v ČR.

Frisbee golfové hřiště a misijní činnost na Praze západ

Díky spolupráci s baptistickým sborem v Jižní Karolíně se nám v roce 2010 podařilo vybudovat unikátní projekt, který byl věnován jako dar obci Nučice. Jedná se o vybudování prvního Frisbee golfového (Disc-Golfového) hřiště v ČR s pevně instalovanými koši. Projekt podpořilo nučické zastupitelstvo, které umožnilo postavit hřiště v místním lesoparku a poskytlo pracovníky, kteří pomáhali s budováním. Paní starostka slavnostně přestřihla pásku a udělala první hod frisbee diskem. Na akci dorazilo přes 250 lidí a všichni dostali frisbee disk s evangeliem. V následujícím roce jsme vybudovali v lesoparku lavičky. Tato spolupráce nám zde umožnila vyvíjet pravidelnou činnost – tři třídy výuky angličtiny (mládež, pokročilí a začátečníci), dětský klub, dámské jízdy, turnaje, koncerty apod. Současnou specialitou je studium Bible pro nevěřící, které zde probíhá každý týden.

Projekt Expedice Bible (www.expedicebible.cz)

Po dlouhých přípravách se nám podařilo dokončit velmi zajímavý projekt s názvem EXPEDICE BIBLE. Jedná se o překlad knihy a dalších materiálů s původním názvem „BIG BIBLE CHALLENGE“. Kniha je rozdělena do dvaceti kapitol — expedicí a v každé z nich můžete podniknout pět výprav biblickými příběhy a přečíst si pět různých oddílů z Bible. Celkem sto výprav vám pomůže objevit nový rozměr biblického příběhu. Ke knize jsou přidružené webové stránky s dalšími texty a materiály.

Cílovou skupinou knihy a celého projektu jsou zejména děti a mládež, nicméně zapojit se mohou i dospělí, zejména jako průvodci, kteří se na cestu vydají s nimi a budou je při jejich objevech doprovázet. Kniha se velmi dobře hodí například pro skupinové studium základů Bible.

Příběhy byly pečlivě vybrány tak, aby čtenář získal ucelený obraz o celém příběhu Bible od knihy Genesis až po Zjevení. Doufáme, že vás Expedice Bible povzbudí v pravidelném čtení Bible a modlitbě.

Co nás aktuálně těší:

Těší nás, že máme výsadu sloužit Bohu i lidem. Těší nás, když vidíme mladé lidi, jak odevzdávají své životy Bohu a následují ho. Těší nás, když můžeme být skrze svou činnost prospěšní svému okolí.

Co nás aktuálně trápí:

K dalšímu rozvíjení činnosti jsou však zapotřebí také finance. A to je věc, která nás často trápí. Jsme, jakožto nevýdělečná organizace, v současné době závislí na podpoře ze strany Scripture Union Europe, která však své dotace postupně snižuje a usiluje o naši finanční samostatnost. Abychom mohli být finančně soběstační, hledáme dobrovolníky, kteří budou ochotni podporovat naši práci částkou alespoň 200,- Kč/měsíc. Jste-li ochotni se do této podpory zapojit, kontaktujte, prosím, naši kancelář na adrese office@su-czech.org. Číslo účtu je: 45624220/2700, ke kterému připište specifický symbol dle vaší volby: 111 – Práce SU obecně, 114 – Kluby a školy, 117 – Mana pro tento den, 119 – Tábory. Na vyžádání Vám vystavíme potvrzení sponzorského daru k případnému odečtu z daní.

Plánované novinky:

Činností, skrze kterou chceme upozornit na důležitost každodenního setkávání se s Bohem, je naše spolupráce na pořádání soutěží ve znalostech Bible. Možná jste zaznamenali Mistrovství České republiky a Evropské mistrovství ve znalostech Bible konané v prostorách Senátu Parlamentu ČR. Nyní chystáme Mezinárodní mistrovství ve znalostech Bible, které plánujeme v příštím roce v Jeruzalémě. Chceme touto cestou sdílet moudrost Božího slova s lidmi z celého světa. Více informací najdete na: www.biblejerusalem.com

Pozdrav pro čtenáře Nedělních Listů:

Především vám, milí čtenáři, děkuji za váš zájem o misii, evangelizaci a organizace, které toto povolání našeho Pána vzaly za své; za vaši podporu, modlitby i zviditelnění tak důležité práce. Zároveň vám přeji, aby každý z vás našel své vlastní místo na Božím díle, neboť dnes platí snad více než kdy jindy slova Pána Ježíše: „Žeň je mnohá a dělníků málo.“ (Lukáš 10:2a).

Článek najdete na stránkách: Nedělní listy

Author: Admin