Učíme se spolu

OBJEDNAT

Učíme se spolu je metodická příručka pro učitele nedělních škol a nedělních besídek pro děti od 7 do 11 roků. Pro každý rok jsou určeny 4 sešity. Je možné objednávat jednotlivé sešity nebo celý komplet. Cena jednoho sešitu je 20 Kč.
Upozornění: V současné době jsou dostupné pouze sešity: 3/2, 3/3, 3/4; 4/4
Ostatní sešity jsou již vyprodány, ale můžete si je v kanceláři půjčit k okopírování.


Materiál UČÍME SE SPOLU je uspořádán ve čtyřletém cyklu, vycházel postupně v letech 1992-96 ve čtvrtletních sešitech,které obsahují podrobně vypracovaný program pro učitele na každou neděli v roce, včetně nejrůznějších aktivit směřujících k probíranému tématu (obrázky, hry, scénky, výtvarné práce, skládačky, kvízy, doplňovačky, křížovky atd.). Může je začít používat kdykoli. Je vypracován pro učitele dětí ve věku 7-11 let, ale dá se přizpůsobit i pro děti menší, dá se použít i pro děti starší v dorostu, křesťanských klubech, na táborech atd. Výuka je založená na Bibli, pokrývá základní křesťanskou doktrínu a lze ji použít ve všech křesťanských denominacích. Je kladen důraz na praktické důsledky biblické zvěsti v životě dětí se zřetelem na jejich věk, respektujíc zájmy dětí i tlaky, které bývají pro tento věk charakteristické. Věnuje pozornost hlavním křesťanským svátkům v průběhu roku, které se slaví po celém světě. Probírané téma může být využito i pro dospělé, úvodní část každé lekce poskytuje mnoho podnětů pro vypracování kázání či výkladu Písma i pro následný rozhovor.

KAŽDÁ LEKCE OBSAHUJE:

BIBLICKÝ ZÁKLAD
pro učitele, aby si ho přečetli s uvedenou pasáží z Bible. Je to pomoc pro hlubší porozumění tématu a k přípravě na výuku. Není určen pro děti.
ZÁMĚR
pravda, ke které tato lekce směřuje.
CÍLE
co by se měly děti během sejití naučit.
JÁDRO PROGRAMU
souhrn biblické výuky,uctívání (modlitby, ztišení, zpěv) a činností, které umožní dětem pochopit, jak by mělo poselství ovlivnit jejich životy.
DALŠÍ ČINNOSTI
zbývá-li čas, lze použít něco z řady dalších aktivit zaměřených k probíranému tématu.

KONTROLNÍ SEZNAM

pro kontrolu před výukou, jsou-li všechny potřebné věci připravené.
Po výuce se zhodnotí, zda byly CÍLE splněny.

Učíme se spolu1. ročník, sešit 1/ říjen-prosinec
Bůh volá

Adam a Eva, Abraham, egyptské rány, putování do zaslíbené země, povolání.
Jak Bůh mluví
skrze proroky,  skrze básně, písně, přísloví Ž 23, skrze vyprávění a zákon, skrze podobenství, skrze dopisy, skrze historii.
Oslavujeme
narození Ježíše, Boha mezi námi
1.ročník, sešit 2/ leden-březen
připomíjeme si a důvěřujme, neděle.
Toto je náš Bůh
Eliáš, Elíša
Ježíš a království
pokušení, odmítání v synagoze, dobré zprávy, Zacheus.
Kristus Král
musel trpět, vjezd do Jeruzaléma, žije.
1. ročník, sešit 3/ duben-červen
Ježíš a jeho přátelé
Tomáš, do Emaus, snídaně na břehu, povolání Petra
Ježíš a jeho Otec
Ježíš učí o Otci, vystupuje k Otci
Ježíšova rodina
letnice, Trojice, společenství, uzdravení
A co já?
dům na skále a na písku, boháč, marnotratný syn
1. ročník, sešit 4/ červenec- září
Následování Ježíše

starší syn, sůl a světlo, vyslání sedmdesáti
Lid krále – služebníka
umývání nohou, Barnabáš, Filip, Štěpán
Láska překonává překážky
Rút, Ester, milosrdný Samařan
Věřit Bohu
Gedeón, Chana
Učíme se spolu2. ročník, sešit 1/ říjen-prosinec
Bůh vede svůj lid

12 zvědů, Jozue, Rachab, pád Jericha.
Vzájemné vztahy: Bůh a my
Adan a Eva, Kain a Ábel, Noe.
Pozváni
na svatbu, anděly, k objevení Ježíše, vánoce, mudrci
2. ročník, sešit 2/ leden-březen
Objevy
Jan Křtitel, rybáři, Samařanka, slepý od narození
Boží Syn
učitel, uzdravuje, přítel hříšníků
Cesta ke kříži
děti, spor učedníků, slepý, prohlášení „králem“
2. ročník, sešit 3/ duben-červen
V Jeruzalémě
poslední večeře, Getsemane, vzkříšení
„Já jsem…“
chléb života, dobrý pastýř, vzkříšení a život, cesta, pravda a život.
Dary od Boha
Saul, letnice, Kornélius
Jeremjáš – povolán Bohem
oznamuje Boží slovo, v cisterně
2. ročník, sešit 4/ červenec-září
Boží stvoření
stvořil jsem tě, svěřuji ti vládu, jsi v mé péči
Boží nové stvoření
obrácení Pavla, útěk z Damašku, ve vězení.
Abraham, Boží přítel
povolání, v Egyptě, boží poslové, Sára, Hagar
a Izmael
Čas k hostině
u Matouše, Ježíš u stolu v sobotu, podobenství o hostině, pamatujme na ty, kteří nám nemohou oplatit.
Učíme se spolu3. ročník, sešit 1/ říjen-prosinec
Modlitba a čin

Nehemjáš, Ezdráš.
Pravidla pro rodinu?
Jákob a Ezau, požehnání podvodem, žebřík,
u Lábana, usmíření.
Naděje pro svět
advent, Jóšijáš nalézá zákon, Immanuel, naděje světa, vánoce v jiných zemích.
3. ročník, sešit 2/ leden-březen
Co to znamená?
zlato, kadidlo a myrha, křest, ruce, kříž
Ježíš učí
jak nakládat s majetkem, jednat s druhými,
o modlitbě.
Petr se učí následovat
jde po vodě, proměnění na hoře, Getsemane, zapření, velikonoce
3. ročník, sešit 3/ duben-červen
O zázracích
svatba v Káni, uzdarvení, mládenec z Naim, utišení bouře.
Věříme v Boha
Boží otcovství, vykupitel, letnice, Trojice
Jedna církev, jedna víra
křesťané, Pavlova misijní cesta, Pavel v Efezu, jedno v pečování, poselství Janovo
3. ročník, sešit 4/ červenec-září
Setkání s Josefem
nešťastná rodina, Josef v těžkostech, důležitý, setkání s bratry,velmi šťastná rodina.
Odpouštění
Ježíš učí o odpuštění, Filemon
Kruh se rozšiřuje
dětství Ježíšovo, Ježíš v chrámě, v synagóze.
Víra ve velkého Boha
Elijáš, vdova, na hoře Karmel.
Učíme se spolu4. ročník, sešit 1/ říjen-prosinec
Boží vyslanci pomáhají v problémech

Jonáš-přijetí, Micheáš-pokoj, Ámos-spravedlnost, Ozeáš-víra.
Bůh zachraňuje svůj lid
Mojžíš, jeho záchrana, příprava, osvobození, cesta pouští, socha býčka.
Doktor Lukáš objevuje
návštěva u Alžběty, Marie, Simeon, Anna
4. ročník, sešit 2/ leden-březen
Ježíš a jeho rodina
uprchlíci v Egyptě
Čím se liší křesťanství
Kristus je jedinečný, Bůh odpouští, žije v nás.
Setkání s Davidem
pastýř, budoucí král, Goliáš, Jónatan, psanec
Jednání obyčejných lidí
zdraví krále, vypráskání z chrámu, podobenství o vinici, zatčení Ježíše.
4. ročník, sešit 3/ duben-červen
Jednání obyčejných lidí
u Piláta, cestou ke kříži.
Reakce na vzkříšení
kdo odvalí kámen, stráže, Marie Magdalena.
Bůh na prvním místě
Daniel, ohnivá pec, lví jáma.
Boží duch pracuje
zaslíben Ježíšem, letnice, pracuje i dnes
Zvěst všem národům
Pavel a Barnabáš, co dnes?
4. ročník, sešit 4/ červenec-září
Stát se křesťanem
ztracená ovce a peníz, farizeus a celník, o staviteli, uzdravení 2 slepců
Pokračování o Davidovi
Abígajil, král, schrána, Mefíbóšet, hřích a pokání
Setkání s Bohem
Šalomoun – osobní modlitba, modlitba v chrámě, moc modlitby, místo pro modlitbu.